آشکار شدن – رویارویی با خود

آسترید زپزاوئر

این پروژه در ورکشاپِ رسانه ای رویارویی (Encounters) تهیه شده است: “زنان داستان های خود را از طریق عکاسی روایت میکنند” نوشته لوئیزا فولگاتی و اینا شبلر.