“انتر-دوکس Entre-deux) )”- فاصله گذاری

مهدی باهمد

La promenade

ادغام پناهندگان، حملات تروریستی و قدرت یافتن پوپولیسمِ راست گرایانه دراروپا از موضوعات و دغدغه های فکری اصلی موجود در این مجموعه عکس است. توجه من بطور ویژه به تفاوت “جهان غرب” و “جهان عرب” است و این موضوع به زندگی شخصی ام بسیار مرتبط است. مادر من فرانسوی و پدرم اهل الجزایر است.

Jeanne

قصد من ازخلق این مجموعه عکس طرح پرسشهایی بدون جهت گیری و یا ارائه پاسخ صریح است. این عکس ها فضایی برای رویارویی، گفتگو و بازخورد ایجاد می کند. در این پروژه، من به طور ویژه علاقه مند به دنیای درونی شخصیتهای نقش اصلی هستم و می خواهم از طریق تمرکز بر روی داستانهای شخصی آنها، درکی از دنیای آنها ارائه دهم.

Le Dîner

همه عکسهای من صحنه سازی شده اند(مستند نیستند) که نتیجتا، من را قادر به ایجاد فاصله بیشتر می کند تا با شدت بیشتری به بازتاب مباحث بپردازم. به این ترتیب می توان نوعی فضای ساختگی ایجاد کرد تا بیننده را با روشی متفاوت از عکس های مستند تحت تاثیر قرار داد.

La Rencontre

آثار دیگر مهدی بهمد در این لینک قابل مشاهده است: www.cphotographyberlin.com