بهترین رویارویی ها: ژوئن 2020

Illustration by Abashi

اوگول: من با اینا در ورکشاپِ داسنان گویی که توسط پینار اوزتمیز ارائه می شد آشنا شدم. او داستانی از زمان کودکی اش برای من تعریف کرد. داستانش خیلی به دل من نشست، چون هم خنده دار بود و هم در مورد همبستگی و غلبه بر ترس های مان بود. فکر نمیکنم هیچوقت این آشنایی را فراموش کنم.

اینا: با اوگول در یک اتاق مجازیِ زوم آشنا شدم. ما فقط چند دقیقه فرصت داشتیم که داستانِ مان را برای دیگری تعریف کنیم. خیلی جالب است که چطور داستانها می توانند دو شخص غریبه را حتی در فضای مجازی اینقدر به هم نزدیک کنند