ساخت فیلمِ Stuffed-Toy Sleepover – The Movie””

اینا شبرلر

در طولِ یک وُرکشاپِ داخلی، کارمندانِ کتابخانه تمپلهوف-شونِبرگ در مورد همه کارهایی که می توانند با تجهیزات عکس، فیلم و صدابرداری (متعلق به وُرکشاپ های رسانه ای رویارویی) انجام دهند، آشنا شدند.در ابتدا اصول مقدماتیِ عکاسی و فیلمبرداری و کار با چراغ های استودیویی و میکروفون های مختلف برای شرکت کنندگان توضیح داده شد و سپس آنها به کار رویِ پروژه خودشان پرداختند. فیلمی به نام “Stuffed-Toy Sleepover – The Movie”.

طی یکروز و نیمِ بعد، شرکت کنندگان به طور مشترک فیلمبرداری، عکاسی و صدابرداری انجام دادند و یاد گرفتند که چگونه آنها را با استفاده از نرم افزار Adobe Premiere Pro تدوین کنند. تدوینِ نهایی بعد از وُرکشاپ، توسط اینا شبلربرگزارکننده وُرکشاپ انجام شد. این فیلم در “شبِ خانواده”( (Family nightدر کتابخانه تمپلهوف-شونِبرگ (“تئودور-هوس-بی بیلیوتک”) در تاریخ 26 سپتامبر 2020 نمایش داده خواهد شد.