برای مدت بسیار بسیار طولانی، بشریت در تلاش بوده است تا دریابد که در واقع معنای زندگی چیست.

در این ورکشاپ، ما می خواهیم در مورد این موضوع فلسفی صحبت کنیم و در طی این روند، به برخی از رویکردهای فکری فیلسوفان در قاره ها و دوره های مختلف زمانی، بینش پیدا کنیم.

شرکت کنندگان با الهام از رویارویی با یک یا چند تفکر متفاوت، یک فیلم کوتاه را تهیه و فیلمبرداری می کنند.

برای این کار، یک تیم حرفه ای فیلمبرداری در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

روند کار:

دو جلسه اول بصورت آنلاین و در Zoomبرگزار خواهد شد.

پس از آن، گروه ها همدیگر را در فضای باز ملاقات و پروژه های فیلم را تهیه خواهند کرد. فیلمبرداری نیز در فضای باز انجام خواهد شد.

تاریخ، زمان، مکان:

پنجشنبه۴و ۱۱مارس ۲۰۲۱از ۶:۳۰تا ۸:۳۰بعد از ظهر، آنلاین در Zoom.

اطلاعات:• مشارکت رایگان است • تجربه قبلی لازم نیست • ورکشاپ به زبان های آلمانی و انگلیسی برگزار خواهد شد

میزبانان ورکشاپ: الکساندر دویچ و جودیت آلبرشت

برای ثبت نام، لطفاً تا تاریخ ۲مارس ۲۰۲۱به contact-english@encounter-blog.comایمیل ارسال کنید