پازلِ مشارکتیِ ورکشاپ های رسانه ای رویارویی در روز دموکراسی در برلین

ما به عنوانِ “ورکشاپ های رسانه ای رویارویی” در 15 سپتامبر سال 2020 با اجرای پازلِ مشارکتی و تعاملی در روز دموکراسی برلین شرکت کردیم و در مقابلِ کتابخانه Mittelpunktbibliothek در شونبرگ، از رهگذران برای مشارکت در این پازل دعوت کردیم و از آنها سوالاتی پرسیدیم:

– مشارکت و همکاری برای شما چه معنی دارد؟

– مثالی از کمبود همکاری و عدم مشارکت بزنید. علاقه به همکاری و مشارکت در چه فعالیتهایی دارید؟

– مثالی از موقعیت هایی که همکاری و مشارکت در آنها امکان دارد بزنید. از مشارکت در چه چیزهایی لذت می برید؟

در اینجا چندین نظر وجود دارد.

پاسخ های شما گردآوری شده و به دولتِ منطقه ارسال می شود و در نسخه بعدی مجله چاپی ما منتشر می شود.