متن و تصویر: الناز مستعان 

من در طبیعت نشسته بودم و ابرهای در حال گذر را تماشا می کردم و درختان و خودم را می دیدم که نور خورشید و گرما را می پذیرند. این اولین باری بود که احساس کردم پوست و چشمهایم دقیقاً همان گونه گیرنده هستند که سطح برگها. از آن زمان به بعد این ایده را دارم که من پیرامون خود را همانقدراحساس می کنم که آن مرا حس می کند .