چاپ دوم مجله رویارویی (2020) منتشر شد! چطور می توانم آن را دریافت کنم؟

افراد بصورت شخصی می توانند یک شماره مجله رویارویی(Encounter) را رایگان دریافت کنند. نسخه جدید در کلیه مکانهای کتابخانه منطقه تمپلهوف-شونبرگ وجود دارد: در کتابخانه Mittelpunktbibliothekدر شونبرگ، کتابخانه توماس-دِهلر، کتابخانه بِزیرک (Bezirkszentralbibliothek) در تمپلهوف ،کتابخانه شهر((Stadtteilbibliothek Lichtenrade در لیشتنراده ، کتابخانه مارینفِلده ( (Medienhaus Marienfeldeو اتوبوسِ کتابخانه ای سیار. برای سفارشِ مجله آدرس و نشانیِ خود را به ایمیل زیر ارسال کنید و مجله را از طریق پست دریافت کنید: contact-english@encounter-blog.com موسسات می توانند چندین نسخه از مجله را به قیمتِ هر نسخه 3 یورو سفارش دهند: contact-english@encounter-blog.com “رویارویی به معنایِ دیدار در میانه راه” شعارِ ما در صفحه عنوان مجله رویارویی است که می تواند به چهار زبان مختلف خوانده شود: عربی ، فارسی ، انگلیسی ، آلمانی. این بار ما زبان ترکی را به عنوان زبان پنجم در بخش