داستان محله (Kiezstory) نوشتهِ نائومی براشفوگل و ورکشاپِ رسانه ای رویارویی (Encounters). برلین 2019

فیلمسازی در مسیرِ خانه اش، متوجهِ یک نوار آبی در محله اش در فردریشهاین می شود. دنبال آن می رود و منشاء آن را جستجو می کند. این یادبودی برای زندانِ سابقِ زنان در خیابان بارنیم ( (Barnimstrasse است. نوارِ آبی یا “Der blaue Streifen” بازتابی سینمایی در مورد زن بودن در عصر کنونی است و اینکه چگونه گذشته با حال در زندگی روزمره پیوند می خورند.

داستانِ محله  Kiezstory)) محصولِ © ورکشاپ های رسانه ای رویاروییMedienwerkstatt Encounters

برلین مانند دیواری است از موزاییک که از تاریخ، مردم و مکانها ساخته شده که در مجموعه اینترنتیِ “Kiezstories” (= داستان های محله) نمایش داده می شود. شما می توانید زبانِ زیرنویسِ فیلم را از زبان های عربی، فارسی، آلمانی یا انگلیسی انتخاب کنید. با فرستادن فیلمِ خود برای ما یا با شرکت در یکی از کارگاههای فیلم ما، بخشی از مجموعه اینترنتیِ ما شوید. می توانید اطلاعات بیشتر در این مورد را در آدرس اینترنتیِ ما http://encounter-blog.com/ پیدا کنید

ورکشاپِ های رسانه ای رویارویی (Encounters) پروژه ای است که توسط کتابخانه عمومی تمپلهوف-شونبرگ با همکاری مؤسسه مائوئر پارک و بخشِ مردم شناسی اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزادی برلین Freie)) انجام می شود. بودجه  این مجموعه توسط بنیاد “hochdrei – تغییرِ کتابخانه های شهر” Kulturstiftung des Bundes (بنیاد فرهنگی فدرال آلمان) تأمین می شود.